Ważny krok w sprawie reprywatyzacji

Rafał Osiński    2015-02-11 19:10:23

W sobotę senatorowie przyjęli projekt nowelizacji dwóch ważnych aktów prawnych , dzięki czemu istnieje szansa na zaprzestanie złych reprywatyzacyjnych praktyk. Wśród wnioskodawców znaleźli się m.in. Marek Borowski oraz Aleksander Pociej, który został ich reprezentantem.

Senatorowie, którzy złożyli wniosek o podjęcie tejże uchwały wskazują w uzasadnieniu, że obecny stan prawny nieruchomości na terenie Warszawy jest regulowany przez przepisy z 1945 roku. Są one archaiczne, wyrządzają wiele szkód i regulują m.in. kwestie użytkowania wieczystego.

Regulacje wskazują, że jedyną przesłanką do odmowy użytkowania wieczystego dla danego gruntu jest kolizja z planami zagospodarowania przestrzennego. W obecnym stanie prawnym oznacza to, że możliwe jest nadanie prawa użytkowania wieczystego do bardzo wielu gruntów, gdyż plany te obejmują mniejszą część Warszawy (około 35 proc.). Bezpośrednią konsekwencją, zdaniem autorów uchwały, jest uniemożliwienie realizowania zadań publicznych w takich obszarach jak ochrona zdrowia, edukacja, rozwój kultury fizycznej i zrównoważone zagospodarowanie przestrzenne. Dotychczasowe próby odmowy przyznawania prawa do użytkowania wieczystego motywowane interesem publicznym kończyły się zwykle wyrokami sądów administracyjnych, nakazującymi zwrot stosownych nieruchomości.

Celem złożonego projektu jest stworzenie możliwości podmiotom publiczno-prawnym do przekazywania zamiennych nieruchomości bądź przyznawania odpowiedniego odszkodowania. Projekt zmiany ustawy przyznaje prawo jednostkom samorządu terytorialnego do odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz właściciela przez wzgląd na kilka punktów. Po pierwsze, w sytuacji wcześniejszego dokonania zabudowy o znacznej wartości na tym terenie. Po drugie, poniesienia ze środków publicznych nakładów na odbudowę lub remont obiektu w sytuacji wcześniejszego jego zniszczenia w więcej niż 66 proc., a także w sytuacji wcześniejszego zbycia gruntów na rzecz osób trzecich. Zapis ten ma zapobiegać sytuacjom o negatywnym wydźwięku społecznym, takim jak eksmisja lokatorów z kamienic lub eksmisja placówek oświatowych.

Kolejny proponowany zapis ma na celu umożliwienie nabywania w drodze prawa pierwokupu przez jednostki samorządu terytorialnego praw i roszczeń wynikających z dekretu warszawskiego w przypadku ich sprzedaży. Prawo pierwokupu nie będzie obowiązywać w sytuacji sprzedaży między osobami sobie bliskimi lub między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego.

Celem nowych przepisów jest także doprowadzenie do umorzenia postępowań wszczętych na wniosek osób, które w dalszym okresie nie podejmowały kontaktu z organami prowadzącymi postępowanie. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy od wezwania do uczestnictwa w postępowaniu nie wpłyną żadne pisma poza wstępnym, sprawa zostanie umorzona. Problem ten dotyczy najczęściej osób, które po 1945 mieszkały poza granicami kraju. Składały one wnioski o przyznanie prawa do gruntu najczęściej w latach 1947 – 1949 i wnioski te w okresie PRL nie były rozpatrywane. Zgodnie z obecnymi uregulowaniami, istnieje konieczność ustalenia wszystkich stron postępowania bądź też ustanowienie kuratora. Znacznie opóźnia to proces określania statusu nieruchomości. Niniejsza zmiana, zdaniem wnioskodawców, powinna umożliwić szybsze uregulowanie statusu prawnego części nieruchomości w stolicy i racjonalniejsze gospodarowanie mieniem.

Obok nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgłoszono również pomysł nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Proponowane zmiany przepisów mają uniemożliwić ustanawianie kuratora wobec osoby, co do której istnieją przesłanki, by uznać ją za zmarłą. Konkretniej, chodzi o sytuacje, w jakich brak informacji o losach właścicieli utrzymuje się przez 10 lat (lub 5 lat jeśli w momencie uznania za zmarłego osoba ta ukończyłaby 70 lat). Dzięki temu niemożliwe stanie się podjęcie przez kuratorów takich działań, które pod pozorem zabezpieczenia interesów właścicieli sprowadzałyby się do przejęcia obiektów.

Projekt uchwały został pozytywnie rozpatrzony przez Komisje Senackie oraz uchwalony przez Senat bez głosu sprzeciwu (70 głosów za, 5 głosów wstrzymujących się). Jest to niewątpliwie pierwszy od dłuższego czasu projekt, który próbuje regulować tak trudną materię, jaką jest reprywatyzacja. Czy znajdzie się wola polityczna, by projekt ten przyjąć Sejmie? Okaże się w najbliższej przyszłości.

 

Źródło zdjęcia: facebook.com/warszawa

ZOBACZ TAKŻE:

Nie będzie odcinania wody lokatorom?

SLD wypowiada wojnę "czyścicielom kamienic"

Grzegorz Walkiewicz: Walkę z reprywatyzacją należy zacząć od Ratusza

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...