Kryzysowa Praga

Karol Szyszko    2014-06-08 11:15:55

Trwają intensywne prace nad nowym programem rewitalizacji na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami, działania mają skoncentrować się na obszarze prawobrzeżnej Warszawy. Przede wszystkim na Pradze Północ, Pradze Południe i Targówku. Dotarliśmy do diagnozy kryzysowości obszaru obejmującego Pragę Północ.

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 będzie kontynuacją Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. W oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, nowy dokument przewiduje koncentrację działań na obszarze Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Dla tych trzech dzielnic udział w Programie stanie się obligatoryjny, zaś dla pozostałych dzielnic będzie dobrowolny. Misja programu ma być realizowana poprzez IV cele operacyjne:

  1. Ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki,
  2. Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego,
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli,
  4. Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

– Nowy program ma być odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, dlatego planujemy w jak największym stopniu włączyć ich w proces jego powstawania – powiedział wiceprezydent Michał Olszewski podczas ubiegłorocznej debaty „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Rzeczywiście, w proces konsultacji zostały włączone Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego. Celem spotkań było doprecyzowanie problemów oraz dokonanie wstępnej hierarchizacji wypracowanych projektów. W maju zorganizowano również trzy spotkania z mieszkańcami Pragi. W spotkaniu dotyczącym przyszłości Szmulek i Michałowa wzięło udział około 20 osób. Żywo dyskutowano o problemach dzielnicy oraz sposobach ich rozwiązania. Uczestnikom nasunęło się wiele pytań i wątpliwości. Zaskakujące było m.in. pominięcie zdegradowanych, ale równocześnie cennych zabytków przemysłowych (Młyn Michla, Drucianka) oraz terenów zielonych (park na Kawęczyńskiej). Do miasta powinno zostać skierowane pytanie, czy można ten obszar poszerzyć. Dodatkowo, nadal nie wiemy, jakie środki zostaną przeznaczone, a trudno dyskutować o potrzebach czy problemach mieszkańców i sposobach ich rozwiązywania, jeśli nie wiemy, czy Ratusz przekaże Pradze 15 czy 150 milionów złotych relacjonuje Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańcow "Michałów".

W ramach przygotowań została opracowana Diagnoza Kryzysowości Obszaru Kryzysowego obejmującego Pragę Północ. W obrębie obecnego obszaru kryzysowego dzielnicy wyznaczono trzy rejony, w których planowana jest intensyfikacja działań rewitalizacyjnych: Stara Praga, Nowa Praga oraz Szmulowizna. Przy wyznaczaniu obszarów i podobszarów zasadnicze znaczenie miała możliwość przywrócenia aktywności środowisk lokalnych, stymulowanej ożywieniem gospodarczym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Przyjęto, że wyprowadzenie zdegradowanego obszaru z kryzysu i stworzenie warunków do zrównoważonego, trwałego rozwoju docelowo będzie służyło poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców dzielnicy – czytamy w Diagnozie.

Głównym problemem na terenie Pragi jest obecnie sytuacja mieszkaniowa. Zasób mieszkaniowy dzielnicy stanowią budynki w 90% powstałe przed 1945 rokiem. Mieszkania komunalne stanowią 40% zasobów mieszkaniowych dzielnicy. W tzw. „setkach” (budynkach będących w 100% własnością miasta) aż 88% z nich nie posiada centralnego ogrzewania, 64% lokali nie ma łazienek, a 23% nawet toalet. Również roszczenia byłych właścicieli są zmorą dzielnicy. Postępowania o zwrot toczą się w stosunku do 117 nieruchomości, co daje ponad 2000 lokali. Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa i powoduje, że na Pradze występuje wiele problemów społecznych, które pociągają za sobą szereg negatywnych skutków: ubóstwo, bezrobocie, problemy osób niepełnosprawnych, patologie, problemy wychowawcze.

Jak wskazuje Diagnoza, dużym problemem będzie dotarcie do mieszkańców. Projekty rewitalizacyjne muszą być wprowadzane ostrożnie, z poszanowaniem i przy udziale mieszkańców, którzy przez dekady byli spychani na margines i cechują się niskim kapitałem społecznym oraz zaufaniem do instytucji. Moim zdaniem, rewitalizacja nie powinna polegać na kilku dużych projektach, jak na przykład remont ul. Ząbkowskiej sprzed kilku lat. Żeby zmienić dzielnice potrzebne są setki niedużych, lokalnych przedsięwzięć, integrujących społeczność lokalną i poprawiającą ich jakość życia.

Dobrym wskaźnikiem, co jest potrzebne na Pradze jest lista zgłoszonych przez mieszkańców projektów w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego. Przeważały tam inwestycje poprawiające jakość życia, takie jak: remonty (podwórek, chodników, kamienic), place zabaw, pomoce naukowe i wsparcie edukacyjne dla uczniów, pikniki i festyny. Ciekawym pomysłem jest stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej (takich lokalnych miejsc powinno na Pradze powstać cała sieć. Ich rola może być nieoceniona). W ramach budżetu obywatelskiego uda się zrealizować najwyżej kilka projektów. Pozostałe powinny być uwzględnione w programie rewitalizacji dzielnicy, gdyż wpisują się idealnie w proces poprawy sytuacji na Pradze.

źródło zdjęcia: www.stowarzyszeniemichalow.blogspot.com, spotkanie warszatatowe na Pradze; Diagnoza Kryzysowości Obszaru Kryzysowego obejmującego Pragę Północ

źródła: www.um.warszawa.pl, www.stowarzyszeniemichalow.blogspot.com

Zobacz także:

Rewitalizacja Warszawy - gdzie, jak i kiedy?

 

 
 
Komentarze do artykułu
Najnowsze w serwisie
Ratusz
2017-08-18 18:54:47
Ponad siedem tysięcy złotych - tyle zapłacą stołeczni urzędnicy za "konsul...
Białołęka
2017-05-25 17:35:54
Już w najbliższą sobotę, z okazji Dnia Matki, odbędzie się Białołęcki B...
Ratusz
2017-05-23 06:17:21
Od 1 czerwca wejdzie w życie nowa taryfa biletowa ZTM. Spadną ceny biletów dw...
Rozmaitości
2017-05-19 06:29:31
Budynek przy plaży obok Stadionu Narodowego (Poniatówce) od czerwca znów będ...
Żoliborz
2017-05-13 17:24:10
W sobotę wreszcie odsłonięty został pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ...
Ratusz
2017-05-12 15:32:28
Ratusz ogłosił w piątek, że od września przedszkola w Warszawie będą bezp...
Mozaika polityczna
2017-05-11 15:54:43
Czwartek przyniósł nowe fakty w sprawie reprywatyzacji. Centralne Biuro Antyko...
Ratusz
2017-05-09 19:56:17
Stowarzyszenie Republikanie opublikowało na swoich stronach Mapę Wydatków War...
Ratusz
2017-05-08 19:46:51
Władze Warszawy chcą zachęcić do udziału w tworzeniu miejskiej zieleni. Zap...
Mozaika polityczna
2017-04-10 17:54:32
Głośno dyskutowanym tematem w poniedziałkowej dyskusji o sprawach politycznyc...